Thuy Nga Channel

Thúy Nga Paris còn được biết đến dưới cái tên chính thức là Thúy Nga Productions hoặc Trung tâm Thúy Nga hoặc Thúy Nga Paris By Night hoặc nhiều người chỉ nhớ tên Paris By Night là một trong những nhà tổ chức biểu diễn và sản xuất các sản phẩm nghệ thuật, thu âm bằng băng đĩa ca múa nhạc lớn nhất của người Việt hải ngoại.

Nhà sáng lập Trung tâm Thúy Nga là: Tô Văn Lai. Được thành lập năm: 1972, tại Sài Gòn.

Trụ sở: Westminster, California, Hoa Kỳ.

Khu vực hoạt động: Người Việt hải ngoại

Khẩu hiệu: The ultimate quality source in Vietnamese music production

Một số website khác của Trung Tâm Thúy Nga:

Website đời đầu: thuynga.net (phục dựng bởi người hâm mộ, tại đây năm xưa Thúy Nga đã đăng danh sách các tiết mục từ Paris By Night 01 đến Paris By Night 300)

Dữ liệu của website được tổng hợp từ nhiều nguồn trên Internet. Chủ yếu từ Wayback Machine.

300-251 | 250-201 | 200-151 | 150-101 | 100-51 | 50-1

Xem thêm các chủ đề được quan tâm:

TNCD288
TNCD287
TNCD286
TNCD285
TNCD284
TNCD283
QHCD002
TNCD282
TNCD281
TNCD280
TNCD279
NQCD-
TNCD278
TNCD277
TNCD276
TNCD275
TNG-CD
TNCD274
TNCD273
TNCD272
TNCD271
TNCD270
TNCD269
TNCD268
TNCD267
TNCD266
TNCD265
TNCD264
LC-CD
TNCD263
TNCD262
TNCD261
TNCD260
TNCD259
TNCD258
TNCD257
TNCD256
TNCD255
TNCD254
TNCD253
TNCD252
TNCD251
Taân Coå Giao Duyeân 2
Top Hits 14: Theá Giôùi Khoâng Tình Yeâu
Ngoâ Thuïy Mieân: Noãi Ñau Muoän Maøng
Trònh Laâm Ngaân: Chieàu Qua Phaø Haäu Giang
Trònh Laâm Ngaân: MuøaXuaân Cuûa Meï
Chieàu Beân Ñoài Sim
Cuoäc Tình Môùi Ñi Qua …
Khaéc Khoaûi – Buoàn Taøn Thu
Ngöôøi Mang Taâm Söï
Top Hits 13: Noãi Ñau Ngöôøi Ñeå Laïi
Top Hits 12: Yeâu
Tình Ôi … Coù Hay!
Nhôù Anh
Vuõ Thaønh An: Ñöøng Yeâu Toâi
Töø Coâng Phuïng: Maét Leä Cho Ngöôøi
Tuaán Khanh: Muøa Xuaân Ñaàu Tieân
Ña Ña Bay Xa
AÙnh Saùng Ñôøi Toâi
Khuùc Möa
Tình Daãu Muoän Maøng
Chuyeän Laøm Daâu
Phieán Ñaù Saàu
Top Hits 11: Men Say Tình AÙi
Double CD: Caây Ña Beán Cuõ
Toùc Gioù Thoâi Bay
Coâ Laùng Gieàng
Traùi Tim Beân Leà
Top Hits 10: Nhö Laø Tình Yeâu
Khuùc Ca Muøa Xuaân
Taân Coå Giao Duyeân
Neáu Bieát Toâi Laáy Choàng
Nhaãn Cöôùi – Choàng Xa
Hoaøi Nieäm Daáu Yeâu
The Best of: Volume 2
Top Hits 9: Daïi Khôø
Khoâng Giôø Roài
DoubleCD: Chaân Tình
Huyeàn Thoaïi Nguõ Haønh Sôn
Khoâng Coøn Ai
Phoá Vaãn Xöa
Top Hits 8: Hai Chieác Boùng Coâ Ñôn
Thaát Tình
Phi Nhung – Maïnh Quyønh
Various
Various
Various
Various
Various
Quoác Huøng – Trieäu Ngoïc Yeán
Ngoïc Haï – Traàn Thaùi Hoøa
Taâm Ñoan
Various
Various
Nhö Quyønh
Thuûy Tieân
Various
Various
Various
Töôøng Nguyeân
Löu Bích
Various
Ngoïc AÙnh
Various
Don Hoà
Various
Various
Thieân Kim
Traàn Thaùi Hoøa
Nguyeãn Höng
Various
Ninh Caùt Loan Chaâu
Phi Nhung – Maïnh Quyønh
Phöông D. Haïnh – Ñaëng T.Phaùt
Various
Don Hoà – Ngoïc Hueä
Lynda Trang Ñaøi – Tommy Ngoâ
Various
Nhö Quyønh
Theá Sôn
Töôøng Nguyeân
Ngoïc AÙnh
Nguyeãn Höng – Löu Bích
Various
Various
300-251 | 250-201 | 200-151 | 150-101 | 100-51 | 50-1

no images were found

Trung tâm âm nhạc Thúy Nga – Trung tâm Thúy Nga – Thuy Nga Channel.

Website đời đầu: thuynga.net (phục dựng bởi người hâm mộ, tại đây năm xưa Thúy Nga đã đăng danh sách các tiết mục từ Paris By Night 01 đến Paris By Night 300)

Website: thuynga.com (mới)
thuyngashop.com (bán sản phẩm của Thúy Nga Productions)
thuyngato.com (Thuy Nga Toronto 2022)
Facebook Thuy Nga – Paris By Night (Trang Fanpage)
Youtube Thuy Nga (Kênh Thuy Nga Channel)
Youtube Thuy Nga Radio (Kênh Radio ThuyNga Channel)
Nhạc lý.comWebsite học Nhạc lý cơ bản (From 2001)

Thân chào quý khán thính giả.

Website này được khôi phục dữ liệu cách ngẫu nhiên từ internet, mọi vấn đề cần liên hệ có thể comment tại bài viết này.Catalog numberItem descriptionUnit PriceClick to add to cartDVD017Karaoke DVD 17
Thi�n �߶ng L� ��y
$40.00DVD016Karaoke DVD 16
Ch�ng Ta �i
Mang Theo Qu� H߽ng
$40.00DVD015Karaoke DVD 15
Gi� T� Th� K�
$40.00DVD014Karaoke DVD 14
V�o H�
$40.00DVD013The Best Of Nhu Qu�nh
from Paris By Night Video
$40.00DVD012Karaoke DVD 12
T�nh v� Ti�n
$40.00DVD011Karaoke DVD 11
T�nh жi Ca S�
$40.00DVD010Karaoke DVD 10
Ho�ng Thi Th� 1
$40.00DVD009Karaoke DVD 9
T�nh Y�u Mu�n Thu�
$40.00DVD008Karaoke DVD 8
Ho�ng Thi Th� 2
$40.00DVD007Karaoke DVD 7
B�t Bi�n
$40.00DVD006Karaoke DVD 6
Tu�i Xa Ng߶i
$40.00DVD005Karaoke DVD 5
L�m
$40.00DVD004Karaoke DVD 4
N�i Bu�n Ch�u Pha
$40.00DVD003Karaoke DVD 3
15th Anniversary Celebration
$40.00DVD002Karaoke DVD 2
T�i V�n Nh�
$40.00DVD001Karaoke DVD 1
��n B�
$40.00
pbn250801
Catalog numberItem descriptionUnit PriceClick to add to cart——————————>TNCD247Hai ��a Ngh�o
Various$8.50TNCD246��c Th�nh: ��n B�u 2-L�ng T�i
Instrumental$8.50TNCD245Top Hits 7: B�n T�i
Various$8.50TNCD244Xin ��ng Tr�ch �a �a
Nh� Qu�nh – Tr߶ng V�$10.00TNCD243Tr� H�t Cho Ng߶i
Nguy�n H�ng$8.50HLCDChuy�n T�nh Hoa M߶i Gi�
Ho�ng Lan$9.00TNCD242C�nh Hoa R�ng
Phi Nhung$8.50TNCD240Khi�u V� Collection 5
Various$8.50TNCD239Ng� Ng�ng
B�o H�n$8.50TNCD238Top Hits 6: Ti�c L�m G�
Various$8.50NQCDNg߶i Th߽ng K� Nh�
Nh� Qu�nh$10.00TNCD237V� Sao Em �i ?
Thi�n Kim – Qu�c H�ng$8.50TNCD236�o�n Cu�i T�nh Y�u
Phi Nhung – M�nh Qu�nh$8.50TNCD235Top Hits 5 – Tr�i Tim Hoang �߶ng
Various$8.50TNCD234Nh� Ng߶i Y�u
Various$8.50TNCD233M�a Tr�n Gi�n B�ng Gi�y
T߶ng nguy�n$8.50TNCD232Live In Paris – Vol II
Various$8.50TNCD231Live In Paris – Vol I
Nguy�n H�ng
Don H� – Th� S�n$8.50TNCD230V�a Bi�t D�u Y�u
Ng�c �nh$8.50TNCD229T�nh L� G�?
Thi�n Kim$8.50TNCD228L� B�ng Mai
Nh� Qu�nh$10.00LCCD-N� H�n Thi�t Tha
Loan Chau$10.00TNCD227Tuy�t L�nh
Ho�ng Lan$8.50TNCD226Tr� N� T�nh Xa
L�u B�ch$10.00TNCD225жi V�n L�m Than
Tr�c Lam – Tr�c Linh$8.50TNCD224Th� Nh�c Giao Duy�n 2
Various$8.50TNCD223Th� Nh�c Giao Duy�n 1
Various$8.50TNCD222Ngh�o
Various$8.50TNCD221Thi�n �߶ng L� ��y
Various$8.50


VOLUME 1 NO. 7

V�n Ngh� …
L�i B�t Хu Hy V�ng
M�t Gi� V�i Nguy�n Ng�c Ng�n
Video Paris By Night 58
Nh�ng S�c M�u Trong K� Ni�m
Tr�n ��c
Gi�c M� H�i H߽ng
H߽ng G�y M�i Nh�
Kh�nh Ly
H߽ng M�i
Nh� Qu�nh
M�t N�t Щp T�m H�n
Phong Th�y
Qua C�nh V߶n Nh�
B�ch Tuy�t
C�i L߽ng Chi B�o
Zhang Ziyi
C�ng Ch�a �i�n �nh Hongkong
Golden Globe Award 58
T�n Nh�n L�c – Tri Thi�n M�nh
H� N�i
Trong Tr� Nh�
K� S� Nguy�n H�u ��c
K� Thu�t L�m Chip �i�n T�
Qu� T�i Щp H�n C�
M�ng D߾i Hoa
M�t Ch�t Giai Tho�i V� B�i H�t
T� C�ng Ph�ng
Nguy�n B�nh
Giao Th�a T�n T� 2001
Nh�ng Ng߶i T�nh Mu�n Thu�
Chu T�t Ti�n
T�c Ph�m M�i
��a Hu� Casablanca
Crouching Tiger-Hidden Tiger
Ng�a H� T�ng Long
K� Chuy�n �i�n �nh H߽ng C�ng
V�ng C� Ho�i Lang
�m Nh�c жi S�ng


Catalog numberItem descriptionUnit PriceClick to add to cartAB_061CDC�i �m
(2 Disc Set)$10.00AB_061C�i �m
(2 Cassettes Set)$8.00AB_060CD�a Th� – Hai V�
(2 Disc Set)$10.00AB_060�a Th� – Hai V�
(2 Cassettes Set)$8.00AB_059N߾c ��c
(6 Cassettes Set)$25.00AB_058Nh�n Quanh M�t M�nh
(6 Cassettes Set)$25.00AB_057M�i �m$6.00AB_056B�ng Ng߶i D߾i Tr�ng
(2 Cassettes Set)$8.00AB_055X�m ��o – part II
(6 Cassettes Set)$25.00AB_054X�m ��o – part I
(6 Cassettes Set)$25.00AB_053Ng�i M� M�i Сp$6.00AB_052B�i Фt Hoang Sau Nh�$6.00AB_051��m Trong C�n Nh� Hoang$6.00AB_050Ti�ng Qu� R�o Vong H�n$6.00AB_049Ng�y Bu�n C�ng Qua Mau
(6 Cassettes Set)$25.00AB_048N�i Mong ��i Kh�n C�ng$6.00AB_047Khu Ph� Ch� Tr�i$6.00AB_046Trong S�n Tr߶ng Ng�y �y$6.00AB_045D�ng S�ng H� H�ng$6.00AB_044M�u C� �a
(6 Cassettes Set)$25.00AB_043B�n H�nh Lang T�a �n$6.00AB_042Th�i V�n$6.00AB_041Ng�y Tr� L�i$6.00
ThuyNga_logo
Thuy Nga Homepage
Audio Books
Music Cds
Karaoke DVDs
Videos
Van Nghe Magazine
Email
Demo Clips
Shop Online

Copyright © by Thuy Nga
Designed and Maintained © by Infini Marketing Enterprises
All Rights Under Copyright Reserved

ThuyNga.net Copyright ©1998