Categories
Thúy Nga Paris By Night

THUYNGA.NET – KARAOKE LASER 05

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gi§n H¶n V« Ðây Em Chuy®n Tình Lan Và Ði®p Chi«u Nh¾ Tango Tím L¶i TÕ Tình Chachacha Tình N°ng Cháy Bài Gþi Ca Tình Yêu Dancing All Night C¥n Có Anh Yêu Mµt Ông Hai Bà Cát Bøi Tình Xa Vªt Thù Trên Lßng Ngña Hoang Mùa Hoa Anh Ðào Remember You, Remember Me Ru Con Mùa Ðông Mµng S¥u Ân Tình Mong Manh

Chï Có Em Trong Tim

Don H° Ng÷c Lan Dalena Ý Lan Thª S½n Hß½ng Lan – Nguy­n Hßng Jenny Loan – PhiPhi – Bäo Hân Ái Vân Thái Thäo Don H° MÛ Linh Ái Vân – Ái Thanh – Chí Tài Don H° – Di­m Liên – Thanh Hà Nguy­n Hßng Phß½ng Loan Bäo Hân Ái Vân Duy Quang – Dalena Thanh Hà

Kenny Thái – Ý Nhi