Categories
Thúy Nga Paris By Night

THUYNGA.NET – KARAOKE LASER 09

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Em Ði Bay Ði Cánh Chim Bi¬n Tiªng Mßa Ðêm Mùa Ðông S¡p Ъn Trái Tim Ngøc Tù Ng߶i Tình Tråm Nåm Ð߶ng Xa ¿¾t Mßa Và Con Tim Ðã Vui Tr· LÕi Và Tôi Cûng Yêu Em Bài Tình Ca Cho Em Áo Løa Hà Ðông Gi÷t Nß¾c M¡t Ngà Mùa Thu Cho Em M¡t Biªc Trong N²i Nh¾ Muµn Màng Tình Khúc Bu°n Paris Có Gì LÕ Không Em Bän Tình Cu¯i Ni®m Khúc Cu¯i Tu±i 13 Don H° Thanh Hà Duy Quang Dalena Don H° Bäo Hân – Phi Phi – Jenny Loan Nguy­n Hßng Hþp Ca DÑc Huy – Don H° – Henry Chúc Duy Quang Duy Trác Thái Thäo Phi Khanh Tu¤n Ng÷c Ý Lan Don H° Ái Vân Hß½ng Lan – Thái Châu Dalena Ý Lan