Categories
Thúy Nga Paris By Night

THUYNGA.NET – KARAOKE LASER 12

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ph¥n M· Ð¥u Ð×ng Xa Em Ðêm Nay Ð×ng Xa Anh Ðêm Nay Mùa Xuân Trong Ðôi M¡t Em Nhß Ðã D¤u Yêu Luôn Luôn Mãi MãI C½n Mßa Phùn Khóc Mµt Giòng Sông Màu M¡t Nhung Mµt Tình Yêu Em M¾i Biªt Yêu Ðã Biªt S¥u Tình Bóng Ng߶i Ði Tr· V« Huª Mßa Các Anh Ði MßaTrên Phím Ðàn Ô Mê Ly Bên Lßng Ðèo N²i Bu°n Ghé Bªn Sài Gòn Thäo My Thª S½n Ng÷c Lan Nguy­n Hßng – Hß½ng Lan Ái Vân Di­m Liên Hß½ng Lan Thª S½n Dalena – Henry Chúc Dalena Thanh Lan Ý Lan Nguy­n Hßng Phi Khanh Hß½ng Lan Duy Quang Elvis Phß½ng – Ái VânDuy Quang – Phi Khanh Elvis Phß½ng Di­m Liên Hþp Ca