Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD189:Luu Bich-Dem Vang Anh

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ðêm V¡ng Anh Ni«m Ðau Cüa Cát Giã T× Dî Vãng Tình жi Ca Sî

Trái Tim Không Ngü Yên (hát v¾i Tu¤n Ng÷c)

Em S¨ C¯ Quên Nªø.. Anh Thì Không Ng߶i Con Gái

Tình Vçn Chßa Nguôi (hát v¾i Maurice ÐÕt)

Ð×ng Nói Yêu Em

Tình жi Ca Sî