Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD214:NGUYEN HUNG:KHO VI YEU NANG

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kh± Vì Yêu Nàng Giã T× Dî Vãng Khúc Hát Samba Dù Có Là Ng߶i Tình Tình Bång Giá Tình C¶ Mµt Ngày Mùa Ðông Mßa Trên Cuµc Tình Còn Mãi Mùa Ðông Trä Nþ Tình Xa song ca v¾i Nhß QuÏnh