Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD220:NHAC TRE TOP HITS 3: DUONG TINH HAI LOI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ð߶ng Tình Hai L¯i Vì Sao Em ´i H©n Hò Ðêm Trång TìnhYêu N²i Nh¾ Hoài Ni®m D¤u Yêu Tình Bång Giá жi Vçn L¥m Than Cha Yêu Chï Là Mùa Thu R½i

KÖ Ni®m G£p GÞ

Don H° – Thª S½n – Châu Ng÷c Thiên Kim – Qu¯c Hùng Nhß QuÏnh – MÕnh Ðình Thª S½n – Loan Châu Don H° – Ng÷c Hu® Nguy­n Hßng – Nhß QuÏnh Trúc Lam – Trúc Linh Lay Minh Thiên Kim

Don H° – Thanh Hà