Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD226:LUU BICH- TRA NO TINH XA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Hát Cho Ng߶i Xa Nhà Tr÷n жi Vçn Nh¾ Nhß C½n Mßa Ði Mãi Em Vçn Ch¶ Anh Tim LÕnh Trä Nþ Tình Xa Mßa Xa Còn Mãi Yêu Thß½ng Yêu Anh D¸u Dàng

Ði«u „y Ðã Ъn

hát v¾i Nguy­n Hßng