Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD231: LIVE IN PARIS I

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ng߶i Yu C нn Gin Hn Nu Mt Ngy Loan Mt Nhung N V Ti Thi жi Chiu Phi Tr߶ng Xin Lm Ng߶i Tnh C нn i V u Hi Em Ma m еc Hnh Don H – Nguyn Hng – Th Sn Nguyn Hng – Don H – Th Sn Th Sn – Don H – Nguyn Hng Th Sn Nguyn Hng – Th Sn Nguyn Hng – Th Sn – Don H Don H – Nguyn Hng – Th Sn Nguyn Hng Don H Don H – Th Sn