Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD232: LIVE IN PARIS II

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. V« Ðây Em D¯i Trá Anh Mu¯n Nói Yêu Em Vì Tôi Là Linh Møc Lính Nghî Gì Ði V« N½i Xa Cho V×a Lòng Em Hãy Ng°i Xu¯ng Ðây Liên Khúc: D¤u Yêu Trong Hè Don H° – Nguy­n Hßng – Thª S½n Lßu Bích – Nguy­n Hßng Thiên Kim – Don H° Don H° Don H° – Nguy­n Hßng – Thª S½n Thª S½n Nhß QuÏnh – Thª S½n Don H° – Nguy­n Hßng – Thª S½n Qu¯c Hùng – Thiên KimLßu Bích – Nhß QuÏnh

Don H° – Thª S½n – Nguy­n Hßng