Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD238: TOP HITS 6: TIEC LAM GI ?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tình Xót Xa Nhß Cánh VÕt Bay Tình Yêu Không L¶i Tiªc Làm Gì Tình Yêu Còn Фy Tiªng Sét Trong V߶n Hoang Nh¸p Чp Con Tim Got To Fight Ru Tình Quên Lãng ¿¾c V÷ng Tß½ng Lai Lßu Bích Don H° Châu Ng÷c Thiên Kim Thª S½n Ng÷c Ánh Trúc Lam – Trúc Linh Lynda Trang Ðài Lây Minh – Trúc Lam Lßu Bích – Nhß QuÏnh – Thiên KimThª S½n – Don H°